AQRA.AZ

MANŞET

MANŞET
Sara xanım Aşurbəylinin “Bakı şəhərinin tarixi” kitabına yazdığı ön söz
11 Aprel 2017

Sara xanım Aşurbəylinin “Bakı şəhərinin tarixi” kitabına yazdığı ön söz

Müəllifdən

Bu əsər oxucuları Bakının, onun ətrafının tarixi ilə tanış e...

Sara Aşurbəyli.Bakı şəhərinin tarixi. kitabı barədə
11 Aprel 2017

Sara Aşurbəyli.Bakı şəhərinin tarixi. kitabı barədə

Sara Aşurbəylinin bu kitabı Bakı şəhərinin orta əsrlər tarixinə həsr o...

Ravil Cəfərov Nadir oğlu (Ravil Nuhvadili) barədə
11 Aprel 2017

Ravil Cəfərov Nadir oğlu (Ravil Nuhvadili) barədə

Müəllifdən

Ravil  Cəfərov Nadir oğlu 1968-ci ildə Zəngəzur mahalın...

ÖNƏMLİ

 • Spiral
  Spiral
 • Səs niyə, rəng niyə, söz niyə…
  Səs niyə, rəng niyə, söz niyə…
 • Fikrət Rzayev Söz kitabı
 • Həzrəti Nuhla xilas və ərazi
 • Yorulmaq bilməyən təqiqatçı alim
 • Azərbaycanın tarixi və elmi
  Azərbaycanın tarixi və elmi
 • Yaranış–xilas
 • İnsan və sürət
  İnsan və sürət
 • Bütün bəşəriyyət ağrıya, əzaba düşəndə, öz dilində öz anasını çağırar
 • Dillər, sözlər kainatlara bağlıdır
  Dillər, sözlər kainatlara bağlıdır

Twitter-də bizi izləyin

Faydalı keçidlər

MƏQALƏLƏR

 
 

Azərbaycan

Sadıq Qurban oğlu Qarayev barədə
25.04.2017

Sadıq Qurban oğlu Qarayev barədə

Həyatı
Sadıq Qurban oğlu Qarayev 05.07.1974 – cü il tarixdə Nax. MR – nın Şə...

Read more

Ravil Cəfərov Nadir oğlu (Ravil Nuhvadili) barədə
18.04.2017

Ravil Cəfərov Nadir oğlu (Ravil Nuhvadili) barədə

Müəllifdən

Ravil  Cəfərov Nadir oğlu 1968-ci ildə Zəngəzur mahalının, M...

Read more

Məqalələr

Тəkrarolunmaz abidələr diyarı
11.04.2017

Тəkrarolunmaz abidələr diyarı

NUH PEYĞƏMBƏRİN QƏBRİ TAPILIB

Bu xəbərin sevinci ilə ötən il dekabrın sonlar...

Read more

Тəkrarolunmaz abidələr diyarı
02.11.2016

Тəkrarolunmaz abidələr diyarı

NUH PEYĞƏMBƏRİN QƏBRİ TAPILIB

Bu xəbərin sevinci ilə ötən il dekabrın sonlar...

Read more

Elm

Satır- 4
25.04.2017

Satır- 4

Türk mənşəli söz kimi 10-cu əsrdən sonra da Şatırlar haqqında istər xarici,...

Read more

Satır- 2
17.04.2017

Satır- 2

SA+TİR – ŞA +TİR – ŞATIRLI. 2-Cİ HİSSƏ.
Tarixi ədəbiyyatlarda “Şatır” sözünü...

Read more

Təhsil

Arazdan Turana kitabına ön söz
07.03.2017

Arazdan Turana kitabına ön söz

Abdulla Şaiqin "ArazdanTurana" adlı yeni seçilmiş əsər­ləri külliyyatına əd...

Read more

Unudulmaz görüş
02.11.2016

Unudulmaz görüş

                 45 ildən sonr...

Read more

Önəmli kitablar

Zərifə Salahova təkrarolunmaz şəxsiyyətdir
25.04.2017

Zərifə Salahova təkrarolunmaz şəxsiyyətdir

Miniatür Kitab Muzeyinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilib

Aprelin 23-də ...

Read more

Sara Aşurbəyli.Bakı şəhərinin tarixi. kitabı barədə
11.04.2017

Sara Aşurbəyli.Bakı şəhərinin tarixi. kitabı barədə

Sara Aşurbəylinin bu kitabı Bakı şəhərinin orta əsrlər tarixinə həsr olunmu...

Read more

Digər

Eynəli bəy Sultanov irsinin tədqiqi tarixindən
24.03.2017

Eynəli bəy Sultanov irsinin tədqiqi tarixindən

“Mədəniyyətlərin tarixində el şəxsiyyətlər olur ki, onlar zəngin irs qoyub ...

Read more

Elman Əliyev
13.09.2016

Elman Əliyev "Olduğu və göründüyü kimi"

{jcomments on}Kitabı yüklə

Əliyev Elman İslam oğlu 1959-cu il yanvarın 11-də...

Read more

Сара ханым Ашурбәjлинин “Бакы шәһәринин тарихи” китабына jаздығы өн сөз

Hərfləri böyüt

Мүәллифдән

Бу әсәр охуҹулары Бакынын, онун әтрафынын тарихи илә таныш едир. Бурада орта әсрләрдә Јахын Шәргин ән мүһүм феодал шәһәрләриндән бири , Ширванын , Бакы ханлығынын , нәһаjәт , Азәрбаjҹан Республикасынын паjтахты Бакынын сосиал-игтисади, сиjаси-тарихи вә мәдәни һәjаты тәдгиг олунур.

Китабда Абшеронда нефт чыхарылмасына вә нефт сәнаjесинә даир әтрафлы мәлумат верилир.Шәһәрин игтисади вәзиjjәти ( сәнәткарлыг истеһсалы, тиҹарәт, пул тәдавүлү мәсәләләри), әһалинин тәркиби, сосиал мүнасибәтләр, һәрби тоггушмалар, шәһәр һакимләринин һәjат вә фәалиjjәти, шәһәр мәдәниjjәти (мемарлыг, әдәбиjjат, инҹәсәнәт) арашдырылыр.

Сон илләрдә Ичәришәһәр әразисиндә вә Бакынын әтрафында ашкара чыхарылмыш бир сыра археоложи материаллар шәһәрин тарихи мәсәләсинә jенидән бахмаға , ону бир нечә әср ҝери чәкмәjә имкан верир. Әсәрдә Сураханы Атәшҝаһынын тарихинә даир материаллар, онун бәзи китабәләринин тәрҹүмәси верилмишдир. Китабда Бакынын  "Бөjүк ипәк jолу"нда, Шамахыдан вә Әрәшдән Јахын Шәргин вә Гәрби Авропанын мүхтәлиф өлкәләринә ихраҹ едилән хам ипәк тиҹарәтиндә ролу вә мөвгеjи ҝөстәрилир.

Әсәрдә Бакынын, башлыҹа олараг, феодал шәһәринин инкишафында әсас амил олан сосиал-игтисади һәjаты, jәни 2000 ил әрзиндә истеһсалын, мәһсулдар гүввәләрин вә истеһсал мүнасибәтләринин инкишафы арашдырылыр. Орта әср шәһәринин феодал ҹәмиjjәтинин дахили гурулушу мәсәләләри илк мәнбәләрин вә мадди мәдәниjjәт абидәләринин мәлуматлары әсасында ачыгланыр. Бакынын тәкҹә Азәрбаjҹанын деjил, еләҹә дә бүтүн Јахын Шәргин ири шәһәрләриндән биринә, Хәзәр дәнизиндә Шәрг вә Гәрблә транзит тиҹарәтдә иштирак едән биринҹи лимана чеврилдиjи Дәрбәндиләр сүлаләси ширваншаһларынын һакимиjjәти дөврүндәки парлаг тарихи ачылыб ҝөстәрилир.

Әсәр Шәрг (әрәб, фарс, түрк), Азәрбаjҹан (түрк), ҝүрҹү, рус , Гәрби Авропа мәнбәләри әсасында jазылмыш, нумизматик, епиграфик вә археоложи материаллардан ҝениш истифадә едилмишдир. 

Китаб тарихчиләр, шәргшүнаслар, али мәктәбләрин мүәллим вә тәләбәләри үчүн нәзәрдә тутулмушдур.

Мүәллиф кими китабын редактору, Азәрбаjҹан Республикасы ЕА-нын академики З.М.Бүнjадова тәшәккүрүмү билдирирәм.

wикипедиа аз

wикипедиа ру

Сара Ашурбәjли.Бакы шәһәринин тарихи. китабы барәдә

Add comment


Security code
Refresh