28Aprel2017

AQRA.AZ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi və Naxçıvan Dövlət Universiteti

Bölüm: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi və Naxçıvan Dövlət Universiteti

As the source on history and geography of the Nakhchivan region of Azerbaijan

One of the sources giving interesting information on historical geography of the Nakhchivan region in the Middle Ages is “Reisebuch” or “The Travel Book” by German military man and traveler Johann Schiltberger, devoted to his travel through Europe, Asia and Africa from 1394 to 1427.

Ətraflı: As the source on history and geography of the Nakhchivan region of Azerbaijan

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 197

Bölüm: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi və Naxçıvan Dövlət Universiteti

XIX ƏSRİN SONU XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ NAXÇIVANDA QADIN TƏHSİLİNİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ VƏ PROBLEMLƏRİ

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların təhsilə cəlb olunması Rusiya və Avropa ölkələrinə nisbətən çox çətin idi. Çünki bu dövrdə qadın təhsili ilk növbədə qadın azadlığı problemi ilə sıx bağlıydı. Demək olar ki, bütün Şərq qadınlarında olduğu kimi Azərbaycan qadınlarının təhsil məsələləri maarifpərvər ziyalıları əsrlər boyu düşündürmüşdür. Ona görə ki, bu dövrdə qadınlar ictimai həyatdan təcrid edilmişdir. Onların işləri yalnız ev işləri görməkdən ibarət idi. Qadınların belə vəziyyəti onların əl-qolunu bağlamış, zehinlərini kütləşdirmiş və əqli inkişafdan geridə qalmışlar. Digər tərəfdən müsəlman məişətində qanun halına keçən bir sıra dini-fanatizm adət və ənənələr qadınları kölə halına salmış, qadına məxsus hüquqlardan məhrum etmişdir.        

Ətraflı: XIX ƏSRİN SONU XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ NAXÇIVANDA QADIN TƏHSİLİNİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ VƏ PROBLEMLƏRİ

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 182

Bölüm: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi və Naxçıvan Dövlət Universiteti

Noah`s deluge in our classic poetry

SUMMARY

Reflection of the legend about Noah and Noah’s Deluge, being the subject for discussions during a long time in classic poetry of Azerbaijan is stated in the article with concrete facts. There attract attention analyses conducted basing on creative works of the men of genius, such as Nizami, Fuzuli, Nasimi, Shah Ismayil Khatai, Seyid Azim Shirvani and Abbasgulu-agha Bakhikhanov.

Ətraflı: Noah`s deluge in our classic poetry

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 225

Bölüm: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi və Naxçıvan Dövlət Universiteti

Naxçıvan Əhalisinin Etnogenezi Tarixindən M.Ö. II-I Minilliklər

    Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan ərazisindəki əhalinin etnogenezində m.ö. II-I minilliklərdə iştirakı olmuş, indiyədək dövrlərə görə sistemli tədqiq olunmamış proto Azərbaycan tayfalarından bəhs olunur.


 Burada Naxçıvanın qədim və müasir ərazilərində məskun olmuş tayfaların yeri, adların daşıdığı mə`nalar, onların mifik inancları, əraziləri, əski salnamələrdəki yeri ətraflı tədqiq edilir. Monoqrafiyada Naxçıvan ərazisində bu tayfa adları ilə yaranmış etnooykonimlər qədim arxiv və qaynaq mə`lumatları əsasında sistemləşdirilmiş, etimoloji təhlilləri verilmiş, sözlərin dövrləri və prototürk-Azərbaycan dilində olması elmi faktlarla sübut olunmuşdur. Naxçıvan oykonimlərinin qədim salnamələrdəki mətnlər ilə müqayisəli təhlilləri dilimizin ilkin ifadə imkanları haqqında da yeni elmi nəticələr ortalığa çıxarır.

Kitab elmi tədqiqatla məşğul olan aspirant, dissertant və digər elmi təbəqələrin nümayəndələri, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.

Kitabdakı 4 xəritə müəllifin özü tərəfindən ilk dəfə olaraq tərtib edilmişdir.

Bakı: ADPU, 2017, 588 s.

Naxçıvan Əhalisinin Etnogenezi Tarixindən M.Ö.  II-I Minilliklər kitabı yüklə

Yallı adlarında qədim dilimiz və tariximiz

Əjdər Fərzəlinin "Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası" kitabının müzakirəsindən

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının təqdimat mərasimi 3 

FİRUDİN HƏSƏN OĞLU RZAYEV,

                                                       Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

             dosent.

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 129

Bölüm: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi və Naxçıvan Dövlət Universiteti

Xanəli Kərimli:"Payız Duyğuları"

  Çağdaş Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndələrindən biri, pedaqoq, tədqiqatçı Xanəli Kərimlinin bu kitabında poetik yaradıcılığından seçmələr toplanmışdır. Şairin əsərlərinin cövhəri olan vətəndaş yanğısı, Haqqa sədaqət, yurda bağlılıq, insana sevgi bu şeirlərdə aşkar gö­rünür. Şübhə etmirik ki, toplu oxucular tərəfindən maraqla qarşılanacaq.

Ətraflı: Xanəli Kərimli:"Payız Duyğuları"

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 111