AQRA.AZ

Digər

Bölüm: Digər

Elektrik lampalarını bir neçə nöqtədən idarə etmək üçün Istifadə olunan keçid və ya ötürücü elektrik açarlarının qoşulma sxemləri

Yaşadığımız evdə, işlədiyimiz yerdə, ümumiyyətlə hərəkət  etdiyimiz müxtəlif məkanlarda axşam saatlarında elektrik lampalarının rahat bir nöqtədən  qoşulmasını  təmin etmək istəyirik. Lakin, çox vaxt buna nail ola bilmirik.Dəhlizlərdə, pilləkan qəfəsələrində, keçidlərdə və geniş meydançalarda bir nöqtədə yerləşdirilmiş elektrik açarı çox vaxt elektrik lampasını işə salmaq üçün əlverişli yer  

Ətraflı: Elektrik lampalarını bir neçə nöqtədən idarə etmək üçün Istifadə olunan keçid və ya ötürücü...

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1022

Bölüm: Digər

Роль синергетики как «интегральной методологии» в мониторинге развития национально-культурных пространств

Опубликовано в тезисах IV международной научно-практической конференции «Общечеловеческое и национальное в философии» – Бишкек, 2006 год

Бахадур Таирбеков

(Всемирный клуб системологов)

Роль синергетики как «интегральной методологии»

в мониторинге развития национально-культурных пространств

Принято считать, будто синергетика эффективно прогнозирует варианты поведения сложных систем самой различной природы. Однако эта наука, по сути дела, рефлексивна относительно системологии. В этом плане представляет интерес рассмотрение взаимоотношений синергетики и системологии в мониторинге развития больших пространств.

Системология сегодня – фактически точная наука, в отличие от системного подхода – философского течения второй половины прошлого века в области теории познания[1]. В те годы системный подход к изучению какого-либо объекта часто представлялся необходимым и достаточным условием всестороннего целостного изучения этого объекта. При этом системный подход зачастую отождествлялся просто с комплексным подходом.

Ətraflı: Роль синергетики как «интегральной методологии» в мониторинге развития национально-культурных...

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1332

Bölüm: Digər

Azərbaycan seysmologiyasının banisi

Yapon, rus və Amerika zəlzələ nəzəriyyələrinə Azərbaycan alternativi:
Görkəmli seysmoloq alim Şamo Süleyman oğlu Rəhimiov (1931-1965) haqqında
Şamo Süleyman oğlu Rəhimiov 1931-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi qızıl medalla  başa vuran Şamo M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə  daxil olmuş, oranı bitirdikdən sonra SSRİ Elmlər Akademiyasının  Yerin fizikası İnstitutuna aspiranturaya göndərilmişdir.  Aspiranturanı bitirdikdən sonra müvəfəqqiyyətlə dissertasiya müdafiə edərək fizika riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
1958-ci ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının geologiya İnstitunda böyük elmi işçi işləmişdir.

Ətraflı: Azərbaycan seysmologiyasının banisi

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1450

Bölüm: Digər

Professor Fuad Veliyev

AZ-1065, Baku, Azerbaijan,

F.Ibrahimbeyov str. 5, apart. 53

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Education:

Primary and Secondary school, 1953-1963;

Azerbaijan State Petrol University, Faculty of Power Engineering, 1963-1968;

Graduates with a first-class honors degree;

Post-graduate Courses of the same University, Faculty of Mechanics, 1969-1973

Ətraflı: Professor Fuad Veliyev

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 2630

Bölüm: Digər

Elmimizin əlaqələndiricisi və təşkilatçısı: Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

İsmayıl Hacıyev 1951-ci il yanvarın 21 -də Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonunun Xanəgah kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Göydərə kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1968-1970-ci illərdə Sumqayıt şəhərində fəhlə işləmişdir. 1970-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutun (indiki ADPU) tələbəsi olmuşdur. 1974-cü ildə həmin institutun tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1974- 1977-ci illərdə Culfa rayonunun Xoşkeşin kənd məktəbində müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1978-2003-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki NDU) müəllim işləmişdir. 1992-ci ildə namizədlik, 1999- cu ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Naxçıvan Dövlət Universitetində ictimai-peşələr fakültəsinin dekanı (1983-84), tarix-filologiya fakültəsinin dekan müavini (1984-1985), Naxçıvan Özəl Universitetində (1994- 96), Naxçıvan Dövlət Universitetində elmi işlər üzrə prorektor (1996-97), tədris işləri üzrə prorektor (1997-2003) vəzifələrində işləmişdir. 2000-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin professorudur. 2003-cü ilin yanvarında AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, 2007-ci ilin aprelində isə Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin üzvü seçilmişdir. Tarix elmləri doktoru (1999), professor (2004), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasınm akademiki (2003), Nyu-York Elmlər Akademiyasınm həqiqi üzvüdür (2002).

Ətraflı: Elmimizin əlaqələndiricisi və təşkilatçısı: Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 838

Bölüm: Digər

Mühəndis Vaqif Cəfərov kəşflər ixtiralar... barədə

Kəşflər, ixtiralar və səmərəli təkliflər haqqında

1.Giriş

Bu məqalənin hazırlanmasında məqsəd geniş oxucu kütləsinə kəşf , ixtira və səmərələşdirici təkliflər haqqında qısaca da olsa məlumat vermək, onlar haqqında müəyyən təsəvvür yaratmaq və gələcəkdə bu istiqamətdə atılacaq addımlarda gənc oxuculara istiqamət verməkdir.
Qeyd etmək istəyirəm ki, kəşflər və ixtiralar haqqında məlumatları dünyanın müxtəlif ölkələrində yerləşən Elmi mərkəzlər tərəfindən buraxılan bülletenlərdən, müxtəlif mətbuat səhifələrindən və ən nəhayət ən çox oxucu kütləsinə malik olan internətdən əldə etmək olar. Bu məqalədə məqsəd oxucunu bütün kəşflər və ixtiralarla tanış etmək deyil. Məqsəd, oxucunu bu ifadələrlə tanış etmək və onu düzgün istiqamətləndirməkdir.

Ətraflı: Mühəndis Vaqif Cəfərov kəşflər ixtiralar... barədə

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 2104

Bölüm: Digər

Sistemoloq-alim Bahadur Tahirbəyov

Tərcümeyi-hal
Tahirbəyov Bahadur Bayram oğlu 2 iyul 1956-ci il Sumqayıt şəhərində (Azərbaycan) anadan olub.
Elmi maraqların dairəsi – sistemologiya və bu elmin təbiət elmlərinə, iqtisadiyyata, mədəniyyətşünaslığa, diyarşünaslığa, etnoqrafiyaya, sosiologiyaya, demoqrafiyaya, texnoqrafiyaya və s. tətbiqi. Sistemologiya-qaydalar haqqında elmdir.

Ətraflı: Sistemoloq-alim Bahadur Tahirbəyov

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1408

Bölüm: Digər

Yağmursuz göbələk

 Nəyinsə birdən-birə çoxalmasma «elə bil, yağışdan sonra torpaqdan pırtlayıb çıxan bol göbələkdir» deyirlər. Quraqlıq yerdə göbələklik olmur. Amma sün'i substrat - qidalandırıcı mühit üzərində iki növ, özü də yeməl ihəm dadlı, həm xeyirli göbələk: xoruzgöbələyi (Armillaria ostouae; bax: şəkil 1) ilə payacığaz göbələyi (.Pleurotus ostreatis; bax: şəkil 2) əldə edilib.

Böyük Qafqaz silsilə dağlarının şərq hissəsində, dağətəyi məkanda yerləşən özəl laboratoriyada həmin sün'i mühit üzərindəki iki boyatma nöqtəsindən payızlıq xoruzgöbələyinin 34 ətciyi inkişaf edib. Göbələklər, mühiti suda ərinən üzvi və qeyri-üzvi maddələrdən ibarət xüsusi qidalandırıcı məhlulla (şərti adı - Rəhimli məhlulu) ilə zənginləşdirmək üzrə aparılan sınağın gedişatında əmələ gəlib.

Ətraflı: Yağmursuz göbələk

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1260

Bölüm: Digər

Valeh İsmixan oğlu Baxşəliyev

Valeh İsmixan oğlu Baxşəliyev, Texnika elmlər doktoru, professor, AzTU, Texniki Mexanika kafedrası

Elmi maraq dairəsi:
Nəzəri və tətbiqi mexanika, Materiallar müqaviməti, Maşın mexanikası, Maşın hissələri və Tribologiya, Fasiləsiz Təhsilin problemləri.

 Elmi istiqaməti və alınan nəticələr :
О, «Maşınların, cihazların, aparatların dinamikası və möhkəmliyi» elmi istiqaməti üzrə neft sənayesində istifadə olunan maşın və mexanizmlərin uzunömürlüyü, möhkəmliyi və etibarlığının yüksəldilməsi üçün ciddi elmi nəticələr almışdır. Nəzəri mexanikadan paralel qüvvələr sisteminin mərkəzinin (ağırlıq mərkəzinin) tapılmasına aid bir neçə teoremin və Tribologiya üzrə hipotezlərin müəllifidir.

Nəzəri mexanika, Maşın Dinamikası və Təhsil sahələrində ölkə daxilində və xaricdə 150-dən çox elmi məqalə, patent, monoqrafiya və dərs vəsaitləri nəşr etdirmişdir. Onun elmi işlərinə Rusiya, Gürcüstan, İngiltərə, Çexiya və s. ölkələrdə dissertasiya və məqalələrdə istinad olunmuşdur.

Ətraflı: Valeh İsmixan oğlu Baxşəliyev

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1212

Daha çox məqalə...