AQRA.AZ

Yeni çap olunmuş

Bölüm: Yeni çap olunmuş

Naxçıvan Əhalisinin Etnogenezi Tarixindən M.Ö. II-I Minilliklər

    Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan ərazisindəki əhalinin etnogenezində m.ö. II-I minilliklərdə iştirakı olmuş, indiyədək dövrlərə görə sistemli tədqiq olunmamış proto Azərbaycan tayfalarından bəhs olunur. Burada Naxçıvanın qədim və müasir ərazilərində məskun olmuş tayfaların yeri, adların daşıdığı mə`nalar, onların mifik inancları, əraziləri, əski salnamələrdəki yeri ətraflı tədqiq edilir. Monoqrafiyada Naxçıvan ərazisində bu tayfa adları ilə yaranmış etnooykonimlər qədim arxiv və qaynaq mə`lumatları əsasında sistemləşdirilmiş, etimoloji təhlilləri verilmiş, sözlərin dövrləri və prototürk-Azərbaycan dilində olması elmi faktlarla sübut olunmuşdur. Naxçıvan oykonimlərinin qədim salnamələrdəki mətnlər ilə müqayisəli təhlilləri dilimizin ilkin ifadə imkanları haqqında da yeni elmi nəticələr ortalığa çıxarır.

Ətraflı: Naxçıvan Əhalisinin Etnogenezi Tarixindən M.Ö. II-I Minilliklər

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 204

Bölüm: Yeni çap olunmuş

Comment to book Ramiz Daniz - Enigmatic discovery of Brazil

1) The theory of this book corresponds to a scientific and new approach to the historical period of time related to the discovery of Brazil. 

This is a new theory because the Author studied important historical documents and revealed important knowledge about this period. This book / document is a significant contribution for the academic discussion and study of documents related to this historical period. 

2) This book is an important input from an academic and scientist of Azerbaijan that is studying this crucial historical period for Europe and the world. 

Ətraflı: Comment to book Ramiz Daniz - Enigmatic discovery of Brazil

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 2829

Bölüm: Yeni çap olunmuş

Рамиз Дениз - Христофор Колумб, Насирэддин Туси и подлинная история открытия Америки

С ранних времен человек задумывался об устройстве окружающего его мира. Из-за сильного давления ортодок-сальных богословов, характерного как для католиков Европы, так и для исламского мира, а также наследия прошлого, когда представление о мире строились на легендах и мифах.

Средневековое человечество жило в мире, полном загадок, тайн и мистики. Но были и настоящие герои, противопоставившие суеверию свои научные знания и опыт. Именно благодаря их самоотверженности перед человечеством стала приподниматься туманная завеса неопределенности и страха перед силами природы. Колумб нашел путь, приведший к открытию четвертого континента. Но путь этот был очень трудным…    {jcomments on}

 

загрузить  книгу

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 5179

Bölüm: Yeni çap olunmuş

“Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит”

  “Xülasə”

Bu günlərdə Azərbaycanın görkəmli alimi Əjdər Fərzəlinin (1937-2011) “Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит” əsəri yenidən işıq üzü görüb

Xatırladaq ki, məşhur dilçi Naxçıvan qayalarında, Bakı yaxınlığında Qobustanda, digər arxeoloji abidələrdə və Azərbaycan xalçalarında ilk dəfə olaraq qədim Azərbaycan Əlifbasını kəşf edib.

Həmçinin Nuh Gəmisinin Gəmiqaya və Qobustandakı təsvirləri də tarixdə ilk dəfə müəllif tərəfindən aşkarlanıb.
Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə nəşr edilib.

 

Ətraflı məlumat: Link

Kitabı yüklə

 

"РЕЗЮМЕ"

На днях переиздана книга известного Азербайджанского ученого Аждара Фарзали (1937-2011) “Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит”.

Отметим, что, автор впервые открыл Алфавит древнего Азербайджана на скалах Нахчывана, в Гобустане близ Баку, других археологических памятниках, и на коврах Азербайджана.

Изображение Ноева Ковчега в Гямигая и в Гобустане, также открыто впервые в истории автором.
Данная книга появилась в свет при финансовой поддержке Государственного Совета Поддержки Неправительственным Организациям при Президенте Азербайджанской Республики.

 

ПодробнееLink

Скачать книгу

 

"SUMMARY"

A few days ago was republished the book of the famous Azerbaijani scientist Azhdar Farzali (1937-2011) "NUH's Arc and the Gamigaya-Gobustan alphabet".
We will note that, the author for the first time discovered the Alphabet of ancient Azerbaijan on Nakhchivan's rocks, in Gobustan near Baku, other archaeological monuments, and on carpets of Azerbaijan.

The image of NUH's Arc in Gamigaya and in Gobustan, is also discovered for the first time in the history by the author.
This book appeared to the public with financial support of the Council of State Support to NGO-s under the Auspices of the President of the Republic of Azerbaijan.

 

More InfoLink

Download book

 

 

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 876

Bölüm: Yeni çap olunmuş

Ramiz Daniz - Christopher Columbus, Nasiraddin Tusi and real discovery of America

Though America was discovered by Christopher Columbus 510 years ago, that discovery has a lot of obscurities, which make people to think. According to most scientific works, Ch. Columbus thought that, he had discovered East Asia. I tried to prove that, the Genoese seaman had got acquainted with the map of Nasiraddin Tusi when he was in Spain before his travel to the western part of the Atlantic Ocean and was aware of the existence of unknown territory there. Yes, N. Tusi had described America in his map together with its coordinates 220 years before Ch. Columbus’s transatlantic travel. It is one of the most phenomenal discoveries of the world and Ch. Columbus is the author of this discovery.  {jcomments on}

 

 

 

kitabı yüklə 

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 4546

Bölüm: Yeni çap olunmuş

Hüseyn Cavid Əsərləri

“‘Babam Hüseyn Cavid bir günəş idi. Yüksəldi. parladı, yarasaların gözünü kor etdi. Lakin dumanlar onun qarşısını aldılar.

Qardaşım Ərtoğrol Cavid bu sözləri 1939-cıı ildə yazıb. Mən isə  Hüseyn Cavid haqqında heç vaxt yazmamışam , demək olar ki,  yazamamışam. Buna indi ehtiyac duyuram. Xatirələr qalaq –qalaqdır.Нər şeyi təfərrüatına kimi qələmə almaq niyyətindəyəm. İndilik isə mətnləri bərpa edib   beşcildliyi çapa hazırlayarkən  və onun  qarşısında övlad olaraq son borcumu yerinə yetirərkən səbəbini bilmədiyim bir duyğu məni bu kitaba ön söz yazmağa sövq edir.

Ərtoğrulun ifadə etdiyi kimi, kor yarasalar 1937-ci ildən sonra Cavidin ailəsinə də, onun əsərlərinə də həqarət ediblər. Bu isə 1956-cı iləcən davam edib. Sonralar da ara-sıra bu həqarətlərin şahidi olmuşam. Cavidin əsl bəraəti 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Mərkəzi Komitənin 21 iyul 1981-ci il tarixli qərarından sonra baş verdi. Bir küll halında isə mətnlərinin, əsərlərinin bəraəti indi , yəni bu beş cildliyin vasitəsi ilə gerçəkləşir.

Xatırlamaq istəyirəm ki, beşcildlik Cavid əsərlərinin ən mükəmməl nəşridir və oxucuların,  tədqiqatçıların, rejissorların , naşirlərin, bir sözlə Cavidə uz tutacaq hər bir kəsin indən belə yalnız bu nəşrə istinad etməsini istərdim...

Hüseyn Cavid 1 ci cild

Hüseyn Cavid 2 ci cild

Hüseyn Cavid 3 cü cild

Hüseyn Cavid 4 cü cild

Hüseyn Cavid 5 ci cild

Hüseyn Cavid dram əsərləri

 

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 821

Bölüm: Yeni çap olunmuş

Ramiz Daniz - The scientist passed ahead of centuries – Nasiraddin Tusi

Writing about the remarkable Azerbaijani scientist Nasiraddin Tusi, who has a great scientific heritage, is very responsible and honorable. Nasiraddin Tusi, who has a very significant place in the world encyclopedia together with well-known phenomenal scientists, is one of the most honorary personalities of our nation. It may be named precious stone of the Academy of Sciences in the East. Nasiraddin Tusi has masterpieces about mathematics, geometry, astronomy, geography and ethics and he is an inventor of a lot of unique inventions and discoveries. According to the scientist, America had been discovered hundreds of years ago. Unfortunately, most peoples don’t know this fact. I want to inform readers about Tusi’s achievements by means of this work.

{jcomments on}

 

kitabı yüklə 

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 4362

Bölüm: Yeni çap olunmuş

Насирэддин Туси – ученый, опередивший века

Ответственна и вместе с тем очень почетна задача писать о великом азербайджанском ученом Насирэддине Туси, своим трудом и научно-художественным наследием, оставившим в истории глубочайший след. Туси один из самых именитых представителей нашего народа. Он занимает достойное место среди прославленных ученых, чьи имена золотыми буквами внесены встраницы истории. Его гениальное творчество не ограничивается пределами восточной цивилизации, а сыграло значительную роль в  развитии мировой науки. Целый ряд фундаментальных трудов Туси по математике, геометрии, астрономии, географии и этике, а также его уникальные открытия и изобретения высоко подняли авторитет Азербайджанской науки, подтвердили ее соответствие мировому уровню развития. Именно благодаря новаторским научным исследованиям ученого, открытие Америки состоялось на несколько столетий раньше. К сожалению, многим об этом неизвестно. Я пишу эту книгу во имя восстановления справедливости. Мир должен узнать о феномене Туси и его бесценном, научном вкладе в развитие мировой цивилизации.

  

загрузить  книгу

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 4205

Bölüm: Yeni çap olunmuş

Рамиз Дениз - Загадочное открытие Бразилии

Научно-исследовательское произведение «Загадочное открытие Бразилии», привлекает внимание повествовавшим об одном из эпизодов истории «Великих географических открытий». По официальной версии открытие португальцами Бразилии 22 апреля 1500 года, было дело счастливого случая. Однако после многолетних исследований мне удалось установить некоторые факты противоречащие этой версии. Открытие Бразилии было сделано Дуарти Пашеку Пирейрой в 1494 году, согласно секретному договору между ним и португальским королем. Однако, по определенным причинам, результаты этой экспедиции хранились в тайне. В этой работе показано, что хотя испанцы первыми пристали к берегам Южно-Американского континента, в том числе и Бразилии, но португальцам с помощью Римского папы удалось обмануть испанцев и в 1494 году согласно условиям Тордесильяского договора они овладели Бразилией.

загрузить  книгу 

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 5095