28Aprel2017

AQRA.AZ

Pedaqoqika

Bölüm: Pedaqoqika

"Ailə pedaqogikası" - dəyərli dərslik nəşr edildi

Ailə dövlətin təməli olduğu kimi, insanlığın, bəşə­riy­­yə­tin də davamı üçün çox önəmli bir ünsür, hamı­nın rahat­lıq­la sığınıb isindiyi bir ocaqdır. Ailə kiçik bir dövlət hesab edilərək cəmiyyətin əsasını təşkil edir.  Ailə məsələsi bütün dövr­lərdə insanları, dövlətləri düşün­dürən, onlar üçün hər şeydən zəruri olan bir məsələ­dir. Onun necə olması, hansı təməllər üzərində qurul­ma­sı, inkişafı,  övlad­la­rın tər­bi­yəsi millətin və dövlətin gələcə­yi­nin əsas şərtlə­rin­dəndir. Ailə elə bir qurumdur ki, burada ailə üzvləri bütün tərəfləri və cəhətləri ilə əhatə olunmuşdur. 

Ətraflı: "Ailə pedaqogikası" - dəyərli dərslik nəşr edildi

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 568

Bölüm: Pedaqoqika

İrəvan pedaqoji mühiti: İrəvan kişi gimnaziyası, İrəvan müəllimlər seminariyası, İrəvan qız gimnaziyası

Əsası 1747-ci ildə  Mir Mehdi xan tərəfindən qoyulan İrəvan xanlığı Ağrıdağ ovasını, Göyçə gölünün  sahillərini, Araz çayını əhatə edirdi.  Xanlıq Naxçıvan və Maku xanlıqları ilə, Osmanlı İmperiyası, Kartli-Kaxetiya çarlığı, Borçalı, Qazax sultanlıqları və Qarabağ xanlığı ilə həmsərhəd olub. Xanlığın mərkəzi İrəvan şəhəri olub. Mənbələrə görə, İrəvan şəhərinin əsasını səfəvi sərkərdəsi Rəvanqulu xan qoymuşdur.İrəvan xanlığında türkdilli azərbaycanlıların yerli xalq olması danılmaz həqiqətdir. Bunu Qafqazın ali baş komandanı general Paskeviç rəsmi məlumatlarda da qeyd etmişdir. İrəvan qalasını çox çətinliklə alan general Paskeviç

Ətraflı: İrəvan pedaqoji mühiti: İrəvan kişi gimnaziyası, İrəvan müəllimlər seminariyası, İrəvan qız...

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 705

Bölüm: Pedaqoqika

Some words about “Molla Nasreddin” journal and teaching problems

The first number of Molla Nasreddin journal was published in 1906, April 7 in Tbilisi. It has been issued in 1906 – 1918 in Tbilisi, in 1921 in Tabriz, in 1922 – 1931 in Baki. The editor and author was Jalil Mammedguluzadeh. Entering the living sphere and being led by the open minded intellectualist as J.Mammedguluzadeh rejoiced the liberty friends heartly.

Omer Faik Nemanzadeh, Mirze Alekber Sabir, Abdurrakhim bey Hagverdiyev, Ali Nazmi, Aligulu Gamkusar, Mehmet Sait Ordubadi, Mirzali Mojuz Shabustariand and other poets and writers, including journalists as Oskar Shmerling, I.Rotter, Azim Azimzadeh got into the act in the journal.

Ətraflı: Some words about “Molla Nasreddin” journal and teaching problems

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 1614

Bölüm: Pedaqoqika

"Pedaqogika" dərsliyi barədə

Bu günlərdə çapdan çıxmış "Pedaqogika" dərsliyi (Р.Л.Гусейнзаде, Т.М.Мамедов. Педагогика.АДПУ, 2015. )Azərbaycan ali məktəblərində təhsil alan rus qrupları üçün nəzərdə tutulmuşdur.  İndiyə qədər tələbələr Rusiyanın pedaqogika dərsliklərindən istifadə edirdilər. İndi isə  artıq Azərbaycan nəfəsi duyulan rus dilində dərslik tələbələrin ixtiyarına verilmişdir. Pedaqoji elmlər doktoru, professor Rüfət Hüseynzadə və dos. Tariyel Məmmədov tərəfindən 

Ətraflı: "Pedaqogika" dərsliyi barədə

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 868

Bölüm: Pedaqoqika

Molla Nasreddin” dergisi hakkında birkaç söz ve eğitim meselleri

EGİTİM MESELELERİ

Prof.Dr. Rufat Latif oğlu Hüseynzade*

ÖZET:

"Molla Nasreddin" dergisinin birinci sayısı 1906 yılının Nisan ayının 7’de Tiflis'te basılmıştır. 1906-1918 yıllarında Tiflis'te, 1921 yılında Tebriz'de, 1922-1931 yıllarında Bakü'de yayınlanmıştır. Editörü ve yazarı Celil Memmedguluzadedir. "Molla Nasreddin" dergisinin yaşam sahnesine girmesi ve onun başında C.Memmedguluzade gibi açık fikirli bir entelektüelin durması özgürlük dostlarını yürekten sevindirmişti.

Ətraflı: Molla Nasreddin” dergisi hakkında birkaç söz ve eğitim meselleri

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 1229